Ногай йоллар

 

Ногай йоллар, сизди артта калдырдым.

Шоьлге шаптым, шоьлге коьзим де кызды

Шоьлде турган манъка тоьбе уьстине

Аякларым ювырыслы миндирди.

 

Ногай йоллар, шанъы шыккан йылгадай,

Тоьбе бастан сизге карап тураман.

Оьмиримнинъ ортасында токталып,

Оьрге барар уьмитимди кураман.