Театр Россиядынъ оьктемлиги болган, болады эм болаяк

Главная страница » Театр Россиядынъ оьктемлиги болган, болады эм болаяк

     Театр аьдемнинъ яшавында уьйкен маьнеди тутады. Оны тербиялайды, яшавга карасын кеплендиреди. Театр дайым Россиядынъ оьктемлиги болган, болады эм болаяк, ама маьселелер де аз тувыл. Элимиздеги театрлардынъ коьбисининъ меканлары ярастырув куллыкларды куьтедилер. Солай ок театр куллыкшыларын аьзирлевде де кыйынлыклар расады, оларга тоьленетаган кыйын аклары да тоьмен, балалар эм оьспирлер уьшин театрлар оьрленмейдилер. Оькинишке, муннан оьзге де коьп маьселелер бар, йогарыда олардынъ бир азы белгиленди. 
     Театр йылы бойынша халклар ара эм савлайроссиялык уллы шаралар планга алынган. Уьстимиздеги 2019-ншы йылдынъ навруз айыннан алып караша айына дейим Савлайроссиялык театраллык марафон бараяк, ол Владивостокта басланып, Калининградта тамамланаяк. Санкт-Петербургта болса тамбыз айыннан алып караша айына дейим Театраллык олимпиада оьтеек.
     Бу йыл «Алтын маска» деп аталган 25-нши фестиваль, А.Чехов атындагы XIV Халклар ара театраллык фестиваль, Когалым каласында Киши театрдынъ сахнасынынъ ашылувы, Губернский театрлардынъ язгы фестивали, Россиядынъ кишкей калаларынынъ театрларынынъ фестивали эм сондай баскалар болаяк. Оннан оьзгелей, тематикалык форумлар, йолыгыслар, мастер-класслар, алдышы актерлар, режиссерлар ман семинарлар, аьлиги заманга келисли драматургияды эм яс режиссурады коьтергишлевге каратылган конкурслар оьтеек. 
     Россияда Театр йылынынъ савлайроссиялык программасын озгарувда уйгынлав комитетин РФ Оькиметининъ Председателининъ орынбасары Ольга Голодец етекшилейди. Белгиленген комитеттинъ сырасына федераллык эм регионаллык органларынынъ толтырувшы властининъ, «РФ театраллык аьрекетшилерининъ союзы» ортакроссиялык ямагат организациясынынъ ваькиллери, Россиядынъ уллы деген театрларынынъ етекшилери кирген.

Н.Кожаева.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля