Г.Аджигельдиевтинъ 80 йыллыгына __________________

     Быйыл 21-нши декабрьде табиаттынъ оьзиннен зейинли болып яратылган, «оьнери оьрге атылган» ногай шаири Гамзат Юсуп увылы Аджигельдиев тувганлы 80 йыл толаяк эди.

     Гамзат ногайларда бириншилерден болып Москвадагы М.Горький атындагы Адабиат институтын уьстинликли окып кутарган. Ана тилинде айырым тил усталыгы ман язылган «Ер», «Тегин оьтпек», «Сандык» эм баска поэмалардынъ, «Наьсипли» деген повестьтинъ авторы. Онынъ коьп ятлавлары солай ок орыс тилине де коьширилген. Г.Аджигельдиевтинъ поэзиясы бай келпетлери, шебер тили, терен маьнелиги эм иштелиги мен баскаланады. Ол ногай миллет адабиатына ятлав язув бойынша коьп ийги эм алдышы йорыкларды киргисткен.

     Г.Аджигельдиевтинъ сыйлы мерекеси мен байланыста газетамызда тийисли рубрикады ашамыз эм 2019-ншы йылды халкымыздынъ маданият тармагы бойынша Гамзат Аджигельдиевтинъ йылы деп оьткермеге шакырув этемиз. Газета окувшыларымызга, адабиат иси мен каьр шегетаганларга, окытувшыларга Г.Аджигельдиев пен байланыслы суьвретлер, материаллар, онынъ яшавы эм яратувшылыгы акында эскеруьвлеринъизди, эситкен хабарларынъызды газетамыздынъ редакциясына йибергенинъизди тилеймиз.

«Шоьл тавысы» газетасынынъ редакциясы.