Биз сайлайтаган йоллар

Главная страница » Биз сайлайтаган йоллар

     Олар 9-11-нши класс окувшылары ман «Биз сайлайтаган йоллар» деп хабарласувлар юриттилер.

     Аьр бир мектебте окувшыларга оьзининъ насихат соьзин «Ногайский район» МР-сындагы ДР ГКУ ЦЗН етекшиси Р.Такташев айтып кетти. Оннан сонъ кеспилердинъ туьрлилиги, аьр бирисининъ маьнеси эм орыны акында куллыксыз гражданлар ман профилактикалык консультациялар юритуьв эм уьйретуьв бойынша инспекторы И.Сахтаева оьз докладын этти.

     Сол шара ишинде «Кеспи сайлавда козгалыслар» деген тема бойынша он бес такыйка узагында балалар анкетирование оьттилер. Кеспи сайлав ман байланыслы соравларга тувра яваплар бердилер. Оннан сонъ оьз ойлары ман да боьлистилер. «Ногайский район» МР-сындагы ДР ГКУ ЦЗН куллыкшылары ман окувшылар араларында йылы хабарласув болды.

     Шарадынъ барысында «Ногайский район» МР администрациясындагы ясы етпегенлердинъ ыхтыярларын коршалав эм ислери бойынша район комиссиясынынъ секретари З.Аджиманбетовадынъ соьйлегени де болды.

     Шарада ортакшылык эткен аьр бир аьдем бу йыл уьйкен йолга шыгаяк окувшыларга оьзлерининъ маслагатларын бердилер, кеспи сайлав яшав бойынша бек маьнели эм яваплы борыш экени акында да белгилеп кеттилер. «Сизинъ буьгуьнги сайлавынъыздан сизинъ келеектеги яшавынъыз себепли болаяк» деген ойды билдирдилер.

     «Ногайский район» МР-сындагы ДР ГКУ ЦЗН куллыкшыларынынъ сондай йолыгыслар озгарувы окувшыларга бек уьйкен пайдасын аькеледи. Олар аьлиги яшавда, буьгуьнлерде кайдай кеспили специалистлер ис рыногында уьйкен сорав ман пайдаланатаганын коьрсетедилер эм аьр бир кеспи сайлаяк балага оьзининъ амалларын да анълатадылар. Бу озгарылган йолыгыслар да оьз пайдасын берер деп ойлаймыз.

Г.Курганова.

Суьвретте: йолыгыс мезгили. 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля