Янъы йыл шагынынъ сыхырлыгы

Главная страница » Янъы йыл шагынынъ сыхырлыгы

     Балалар яратувшылык уьйининъ тербияланувшылары балалар бавына, ЦРБ-дынъ балалар эмленетаган боьлигине барып, Янъы йыллык спектакльлер, концертлер коьрсеттилер, туьрли ойыншыклар ясав мастер-класслар озгардылар. 
     Сол шаралардынъ озгарылувынынъ бас мырады эм ниети – Балалар яратувшылык уьйинде коьмек этетаган, саваплык ислерде катнаспага болатаган куьплерди туьзуьв, балаларды социаллык ислерге аьвликтируьв, балаларды яратувшылык яктан оьрлендируьв. 
     Баьриси Балалар яратувшылык уьйининъ 40 тербияланувшылары 8 Янъы йыллык шараларын озгардылар. Оьзлери араларында да «Яшав ийги ислер этпеге берилген», «Ийгилик деген не?» деген темалар бойынша хабарласувлар да оьткерилдилер. 
     Балалар яратувшылык уьйининъ тербияланувшыларын «Юлдыз» балалар бавынынъ уьйкен куьп балалары йылы йолыктылар. Олар балалар бавынынъ балаларына оьз коллары ман ясалган ойыншыкларын савгаладылар, а олар болса, сол ойыншыкларга карап, «Кырда кыс шагы» деген тема бойынша оьлшемине коьре уьйкен болмаган, хабарлар туьздилер. 
     Янъы йылдынъ келуьвин боьтен де балалар карайдылар. Олардынъ ойларына коьре бу байрам бир сыхырлы болып коьринеди, Аяз Бабайдан савгалар куьтедилер. Сол сыхырлы байрамды куьтетаганлар санында ЦРБ-дынъ балалар эмленетаган боьлигине, сол куьнлерде авырып туьскен балалар да бар. Бизим яратувшылык уьйимиз, йыл сайын сонда барып, оьз оьнерлеримизди коьрсетуьвди аьдет этип алганмыз. Оьткен йылдынъ сонъгы куьнлеринде авырып больницада яткан балалардынъ коьнъиллерин коьтердик. Сол куьн больницадынъ балалар эмленетаган боьлигине етпеге бизге сол ок боьликтинъ етекшиси Тотана Абуевна тезлик ярдам автокоьлигин йиберди. Бизим тербияланувшылар ман эмленуьв алып турган балалар туьрли шаралар озгардылар, елкадынъ касында бийидилер, шоршыдылар, байрам йырларын йырладылар, авырыган балалар авырувларын да муттылар, коьнъиллери йогары дережеде эди. Аяз Бабайдынъ берген таьтли савгаларына баьри де суьйиндилер. 
     ЦРБ-дынъ балалар эмленетаган боьлик етекшиси ис йолдаслары ман бирге ак юректен бизим тербияланувшыларга оьз разылыгын билдирди. Сонда эмленуьв алып турган балалардынъ ата-аналары да медициналык персоналга, бизим балаларга да ийги соьзлерин айттылар, Янъы йылдынъ келуьви янъы уьстинликлер аькелгенин йорадылар. 
     Балалар яратувшылык уьйининъ тербияланувшылары да, оьзлери озгарган шаралар ман разы болып, баскалардан да разылык соьзлер эситип, йогары коьнъил мен Янъы йыл байрамын йолыктылар. 

С.Хасбулатова,
Балалар яратувшылык уьйининъ методисти.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля