• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Карагыс айы, 2021

Мен суьемен

admin
Январь29/ 2019

 

Мен суьемен аьр куьн сайын шоьлимнинъ

Тынъламага таза сувдай йырларын.

Мен суьемен данъылымнынъ язларын.

Алтын куьзин, кар тоьселген кысларын.

 

Мен суьемен гуьл шашылган тогайда

Куьпелектинъ шешекейге конганын.

Мен суьемен туьрли туьсли курткашык

Ямгырдан сонъ таза коькти япканын.

 

Мен суьемен суьйгенимнинъ куьлкисин,

Мен суьемен суьйим толган каравын.

Мен суьемен шоьллигимнинъ ясларын

Эм ярасык, кара шашлы кызларын.

 

Болсын дайым элимизде эмишлик

Ак юректен бу соьзлерим айтылсын.

Мен суьемен ногайымнынъ болганын.

Куьн саьвлеси наьсип болып шашылсын.

Яндекс.Метрика