• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Карагыс айы, 2021

Анкарада Кадрияга багысланып

admin
Январь31/ 2019

Бу программа озган оьмирде ногайлардынъ энъ де белгили шаири Кадрия Темирбулатовадынъ 70 йыллыгына багысланган эди. Кешликти Туьрк маданиятынынъ халклар ара организациясынынъ Генеральный секретари профессор Дюсен Касеинов ашты. Ол белгиленген шара «Тюрк дуныясынынъ коьрнекли аьдемлери» тема бойынша йыйылмалар сырасында 11-нши болады экенин айтты. «Кадрия Темирбулатова – оьз халкында данъкы болган шаир, тек тюрк дуныясында коьп белгили тувыл. Сога коьре биз сосы шаир зейинлик пен савлай тюрк дуныясын таныстырувды оьз борышымыз деп санаймыз», – деди ол.

Кешлик барысында шыгып соьйлегенлер шаир кыздынъ яратувшылык йолы акында хабарладылар, солай ок ногайлардынъ саниятларынынъ усталары да шыгып соьйледилер. Конференцияда Кадрия Темирбулатовага багысланган документальлик кинофильм коьрсетилди. Шарада «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева да катнасты.

Суьвретте: ТюрКСОЙ генеральный секретари Дюсен Касеинов эм Э.Кожаева.

Яндекс.Метрика