• Сегодня: Суббота, Ноябрь 27, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 27 Караша айы, 2021

Янъы Юма межигити курылады

admin
Январь31/ 2019

Оьткен 2018-нши йылдынъ тамбыз айында бу курылыстынъ биринши тасы салынган эди. Межигитти курувда Ногай район имамлар советининъ председатели Мухаммад-аьжи Атангулов, курылыс уьшин яваплы Осман Коккезов, баьри район дин аьрекетшилери де белсенли катнасадылар. 

Юма межигитининъ узынлыгы 42, кенълиги 39 метр, меканы 1 мынъ 700 аьдемге намаз кылувга деп белгиленген. Курылыс былтыр казан айында басланды. Ал деп курылыс уьшин айырылып белгиленген ерде фундаментке деп «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамовтынъ аьрекети мен айырым техника йиберилип шукыр казылган. Былтыр дин аьрекетшилерининъ эм ямагаттынъ куьши мен фундамент уьшин онынъ табаны куйылды. Соны ман бирге карагыс айында фундаменттинъ оьзин куюв бойынша куллык басланып, быйыл канътар айынынъ ортасында тамамланган. 

Межигиттинъ курылысы уьшин Аманат банкында (Сбербанкта) айырым эсап (счет) ашылды эм коьмек этпеге ниети бар аьдемлер сога оьз карыжларын йибередилер. Тек фундамент уьшин курылыс материалларын алувга деп 1 миллион 165 мынъ 500 маьнет акша йыйылды. Оннан баскалай да, халкымыз ян-яктан садака кебинде акша, баалы материаллык затларын берип баслаганлар. Айтпага, Ногай районыннан бир аьдем (ол оьзи белгисиз болып калмага суьйген) межигит курылысына садака эсабында оьзининъ янъы «Мерседес» автомашинасын аькелип берди. Соны фундаментке куйылган бетонга авыстырганлар.

Тагы бир район яшавшысы район администрациясы беттеги ер майданын савап эсабында берген.Ватсап байланыс тармагында «Ногайдынъ тарихи» деп аталган куьп бар. Сол куьпке киретаган аьдемлер 102 мынъ маьнет акша йыйнап бердилер. Оннан сонъ Ногай район энергетиклери де оьзлери акша карыжларын йыйыстырып, «Оьзинъе Еннетте уьй сал» деген саваплык эстафетасын басладылар эм сол эстафетады олар эндигиси РФ МВД-нынъ Ногай районы бойынша боьлигининъ коллективине тапшырганлар. 
Конъысы Кизляр, Тарумов, Бабаюрт районларынынъ, Бас Сулак авылынынъ яшавшылары да карыж яктан коьмеклерин этедилер. Олар эм бизим коьп авылдаслар соны ман бирге бир-бирин авыстырып, межигитти курувга кол ярдамын да бередилер. Сырт регионларда ислейтаган ердеслеримиз де бу иске оьз уьлислерин косады. Оьз коьмеклерин этееги акында Францияда, Турцияда яшайтаган ногайлар да билдиредилер. Россиядынъ туьрли регионларында туратаган кайбир орыслардынъ оьзлери де межигит курылысына саваплык эсабында оьз карыжларын йибередилер.

Межигиттинъ курылысы басланган куьнлерде мунда «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, онынъ орынбасары Хамидулла Саитов, район Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, Терекли-Мектеб авылдынъ аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов болдылар.
Район орталыгында салынып турган янъы Юма межигитининъ курылысына деп Дагестан Республикасынынъ муфтийи Ахмад-аьпенди Абдуллаев оьзиннен 100 мынъ маьнет акша садака йиберген. Солай ок республика муфтиятынынъ куллыкшылары да оьз косымын эткенлер. Дагестаннынъ Сырт регионы бойынша Терекли-Мектебте курылып басланган Юма межигитине деп карыж йыюв билдирилген. 

Терекли-Мектебтеги Юма межигиттинъ курылысы уьшин саваплык эсапта карыж йибермеге суьетаганларга «Сбербанктынъ» реквизитлери: 5469600027787274. 

М.Юнусов. 

Суьвретте: курылыста оьз ыхтыяры ман куллык этуьвшилер.

 

Яндекс.Метрика