• Сегодня: Четверг, Июнь 30, 2022
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Тамбыз айы, 2022

Ногай районында окув китаплери уьлестириледи

admin
Февраль06/ 2019

«Дагестан» республикалык информационлык агентствосы билдиргенлей, бу яваплы шарада айырым комиссия аьрекет этеди. Соны «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков оьзи етекшилейди. Район авылларынынъ мектеблерине окув китаплери соларга голограммалар ман номерлери язылган сонъ уьлестирилеек. Аьр бир китап акында билдируьвлери автоматизированлы информационлык базасына киргистилеек. Бу шаралар окув китаплерин оьз йорыгы ман кулланувды тергев уьшин Дагестан Аькимбасынынъ тапшырувы ман юритиледи.

Районнынъ билимлендируьв боьлиги янъы окув китаплерин Федераллык патшалык билимлендируьв стандарты ман келисли аьлде алган. 2018-2019-ншы окув йылында, савлай республикадай болып, Ногай районындагы мектеблерин де окув китаплери эм окытув пособиелери мен канагатлав соравы айлак та маьнели болып токтаган эди. Бу сорав ман властьтинъ регионаллык органлары каьр шеккенлер. Соны ман ДР билимлендируьв эм илми министерствосынынъ аьрекети мен Ногай районынынъ билимлендируьв боьлигине «Просвещение» деген уьйкен россиялык издательствосыннан мектебтеги окув сабакларынынъ атлары бойынша окув китаплери келип баслаганлар. Солардынъ хыйлысы – ол баслангыш класслардынъ окув китаплери. Айтпага, былтыр карагыс айында 8-нши класс уьшин 1619 окув китаплерин алдылар. Басланган янъы 2019-ншы йылдынъ 8-нши канътар айында район билимлендируьв боьлигининъ буйымлавы бойынша «Просвещение» эм «Бином» издательстволарыннан 1-11-нши класслар уьшин 6506 окув китаплери еткерилген. 

Окув китаплери Федераллык перечень эм Федераллык патшалык билимлендируьв стандартларына келиседилер. Солар мектеблер бойынша уьлестирилееклер. Аьлиги заманда билимнинъ йогары оьлшемин канагатлав уьшин тийисли оьлшеминде окув-методикалык негизи болганы керегеди. Республикадынъ етекшилери бу маьнели соравга анъламлы кепте янасканлар, келеекте де бу соравды шешуьвде айырым етимислер болаягына сенимлик бар.

«Окув китаплери сапаты ягыннан да, солай ок иштеликлери ягыннан да токтастырылган талаплавларга келисли экени тергелгенлер. Ол зат окытув исинде айлак та маьнели, неге десе билимлендируьв ошаклары ФГОС деген янъы Федераллык патшалык билимлендируьв стандартларына коьшкенлер. Сол саялы сондагы окув-билимлендируьв аьрекетининъ талаплавлары заьлимдей коьтерилген», – деген Мухтарбий Аджеков.

Яндекс.Метрика