• Сегодня: Вторник, Июнь 28, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 28 Тамбыз айы, 2022

МАДАНИЯТЫМЫЗГА УЬЙКЕН КОСЫМ

admin
Февраль13/ 2019

Йолыгыста ногай шаирлер Мурат Авезов, Магомет Кожаев, Гульфира Бекмуратова, билимлендируьв район управлениесининъ етекшисининъ орынбасары Медина Гапарова, район мектеблерининъ ногай тил эм адабиат бойынша окытувшылары, район авылларынынъ китапханаларынынъ куллыкшылары ортакшылык эттилер.
Йолыгысты ортакластырылган район китапханасынынъ куллыкшысы Сапихан Курпаева  ашты эм юритти, соьзлик акында кирис соьз айтты.

Соьзликтинъ иштелигин, кебин ортага салып ойласып каравда оьз ойларын М.Авезов, М.Кожаев, Г.Бекмуратова, билимлендируьв район управлениесининъ ваькили М.Гапарова, Терекли-Мектебтинъ А.Ш.Джанибеков атындагы орта мектебининъ ногай тил окытувшысы Зухра Мавлимбердиева, Карагас авылдынъ К.Ш.Кидирниязов атындагы орта мектебининъ окытувшысы Нурсият Зарманбетова, Кумлы авылдынъ орта мектебининъ ногай тил окытувшысы Софият Аджигельдиева эм баскалар айттылар.

Йолыгыстынъ барысын кызыклы этуьвге оьз ойларын айтув ман, катнасувшыларга соравлар беруьв мен ортакластырылган район китапханасынынъ етекшиси Сабират Абубекерова уьйкен уьлисин косты.

Шыгып соьйлегенлер соьзликтинъ байлыгын, аьсеринде шыгувын, баскалай ийги якларын белгилев мен бирге, онынъ етиспевликлерин де, айырым диалект соьзлерге эс берилмей калганын да белгиледилер.

Йолыгыста катнасканлардынъ баьрининъ де: «Соьзликтинъ баспаланганы уьйкен оьзгерис, керекли ис, онынъ уьстинде куллык эткенлерге уьйкен разылык» деген ойы ортак эди.

С.НУРИЕВ.

 

Яндекс.Метрика