• Сегодня: Вторник, Май 17, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 17 Курал айы, 2022

Ис коьрсетимлерди армаган оьрлентпеге керек

admin
Февраль14/ 2019

Кенъесте республикадынъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ маьнели маьселелери, сонынъ ишинде япсар бойында инфраструктурады курув эм туризмди оьрлентуьв соравлары да ойласылган.

Йыйылганларга салам берип, М.Орешкин аьлиги заманда республика ийги оьрленуьв аьлинде экенин, энъ де маьнелиси, сол ис аьрекети болган шаклы пайдалы болып оьтип турганы керегин белгилеген. Онынъ айтувы ман, энъ де бас деп регионнынъ экономикасы оьрленмеге, бар болган ис орынларды, яшавшылардынъ келимлерининъ оьсуьвин, Госсоветтинъ карарлары ман келисли аьлде токтастырылатаган негизли коьрсетимлерди сакламага тарык болады. Соны ман байланыста федераллык ведомствосынынъ етекшиси баьрисин де пайдалы хабарласувга шакырды. Сондай хабарласувдынъ тамамында айтылган ислерди армаган оьрлентуьв уьшин кайдай косымша шаралар коьрмеге кереги белгиленеек. 

Оьз кезуьви мен В.Васильев Дагестанга сондай йогары конаклардынъ келуьвининъ эм оьткерилип турган шарадынъ маьнелигин белгиледи. Регионнынъ социал-экономикалык оьрленуьви акында айта келип, Дагестан Аькимбасы: «2018-нши йылда республика оьсуьвдинъ йогары коьрсетимлерине етискени уьшин субъектлер бюджетлерине дотациялар эсабында грантлар алган РФ субъектлери санына кирген. Алган гранттынъ оьлшеми – 625,2 миллион маьнет акша. Дагестаннынъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ бас йолы деп агропромышленный паркты, промышленностьти, киши эм орта предпринимательстводы оьрлентуьв уьшин керекли инвестиционлык негизди туьзуьвди, экономикадынъ ясыртын тармагын тоьменлетуьвди, байыр келимлерди арттырувды санаймыз. Соны ман бирге республика яшавшыларынынъ яшав сапатын арттырув, толы оьлшеминде патшалык социаллык политикасын яшавга шыгарув эм регионлар ара эм халклар ара социал-экономикалык майданына косылув – мине биз алдымызга салатаган бас борышларымыз», – деген.

Соны ман бирге республика етекшиси турак-коммуналлык хозяйствосынынъ коммуникациялары эм бас фондлары 70 проценттен де артыгы тозганы акында билдирди. Республика яшавшыларынынъ 60-ка ювык проценти ортакластырылган сув тармаклары ман канагатланып болмайдылар. Тагы бир маьселе – ол савлык саклав учреждениелерининъ етиспевлиги, солардынъ керекли алатлар ман канагатланувы бойынша Дагестан элимиздинъ субъектлери арасында энъ ызгы орынларды алады. 

Оьткен 2018-нши йылдагы Дагестаннынъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ сырагылары эм 2019-2022-нши йылларга каратылган борышлары акында республикадынъ премьер-министри Артем Здунов хабарлады. Онынъ айтувы ман, республикадынъ экономикасынынъ структурасы бола-болганлы коршаланув-промышленность комплексининъ предприятиелери, авыл хозяйствосы, савдалык эм туризм, болганын белгиледи. Болса да ызгы онйыллыклар ишинде ол зат бираз туьрленген: «Буьгуьнлерде бизде савдалык пан авыл хозяйствосы, боьтен де авыл хозяйство культураларын эм мал оьстируьв алды планга шыккан. Сонынъ уьшин де биз аграрлык тармагында бас деп асыллавшы промышленность предприятиелерин туьзбеге шалысамыз. Айтпага, биз аьли эт болдырув бойынша ислемеге суьемиз, неге десе бу продукцияды экспорт эсабында сатув 26 кереге оьскен, ама рынок эндиги де эт продукциясы ман толыспаган», – деген Оькимет етекшиси.

Премьердинъ соьзлерине коьре, республикада янъы ис орынларын туьзбеге эм регионаллык вал продукциясын оьстируьвге амал бермеге болаяк тагы бир йол бар – ол балыкшылык комплексин оьрлентуьв. 

А.Здунов авыл хозяйство тармагы ман байланыслы бир неше маьселелерди де атады. 

Кенъесте солай ок ДР экономика эм территориаллык оьрленуьв министри Осман Хасбулатов та шыгып соьйледи. Ол оьз соьзинде уьстимиздеги йыл федераллык орталыгынынъ демевлиги аркасы ман регионда йыйылыскан маьселелердинъ уьйкен кесегин шешпеге болаягына сенимин билдирди. 

Шарада Сырт Кавказ ислери бойынша министрининъ орынбасары Ольга Рухуллаева да бир неше маслагатлары ман боьлисти.

Кенъестинъ тамамын РФ экономикалык оьрленуьв министри М.Орешкин оьзи келтирди. 

Яндекс.Метрика