• Сегодня: Суббота, Сентябрь 24, 2022
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 24 Кырк кийик айы, 2022

Йылы йолыгыс

admin
Февраль14/ 2019

Буьгуьн бизим А-Х.Джанибеков атындагы мектебимиз де оьзининъ туьрли йылларда мектеб эсигиннен абытлап шыккан выпускниклерин йылы йолыкты. Солардынъ баьрин де оьз мектебине суьйими, окытувшыларына сыйлавы бириктирген эди. Бу куьннинъ конаклары – мерекешилер 1959-ншы, 1969-ншы, 1974-нши, 1979-ншы, 1984-нши, 1989-ншы, 1994-нши, 1999-ншы, 2004-нши, 2009-ншы, 2014-нши йылларда мектебти битирген выпускниклер эдилер.

Буьгуьн конак болып келген аьр бир выпускниктинъ коьнъили йогары аьлде эди. Кайтип коьтеринъки болмасын коьнъил, эгер бир неше йыллар коьриспеген класс йолдаслар ман йолыгыссалар, солар ман балалыкларын, яслыкларын эслерине алсалар…

Келген конакларды йылы соьзи мен мектеб етекшиси Курасхан Джумагельдиевна Ярикбаева хош коьрип алды. Ол, келген выпускниклерге оьз разылыгын билдирип, буьгуьнлерде районымыздынъ ваькилли органларында ис аьрекетин бардырып, оьзлери окыган мектебининъ оьрленуьвине оьз уьлисин косып, ярдамын этетаганларына айырым савболлысын айтып кетти. 

«100 школа» проекти ишинде коьмегин эткен выпускниклеримиз, буьгуьнлерде «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджековка, социаллык яктан коршалав фондынынъ етекшиси М.Бекбулатовка эм предприниматель Х.Бекбулатовка разылык соьзлер айтылдылар. 

Келген конаклар да оьзлерининъ разылык соьзлерин айтпай калмадылар. Олар бос коллары ман да келмеген эдилер, оьзлерининъ суьйикли мектебине туьрли савкатлар эттилер, акшалай да бердилер. Сол акшага мектеб Советининъ маслагатласувы ман филологлар боьлмелерине проектор алмага токтасылды.
Выпускниклер мен йолыгыста «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков келеекте де оьзи окыган мектебине ярдамын этееги акында оьз соьйлевинде билдирди. Солай ок, буьгуьн келген конакларга оьзининъ кутлав соьзин Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ депутаты М.Авезов та йиберген эди. 

Буьгуьнги йолыгыс йылы аьлде оьтти, оьз заманларын аямай, келген выпускниклеримизге ак юрегимизден савбол айтамыз. 

Выпускниклеримизди хошлав байрамымызды мектебимиздинъ гимнын йырлавдан басланды. Уьйкен класслардынъ балалары ярасык кепте вальс биювин коьрсеттилер. Каты карс кагув ман драмалык «Фантазеры» кружогынынъ агзаларын йолыктылар. Олар болса, келген конакларга мектеб яшавы акында «Колобок» эртегиси буьгуьнги аьллерге коьре коьширилип салынганын коьрсеттилер. 50 йылдынъ аргы ягында да, 5 йыллар артта мектебти кутылганлар да балалыкка кайтып, коьнъилин коьтерди.

Э.Суюндикова,
А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ етекшисининъ тербиялав бойынша орынбасары.

Яндекс.Метрика