• Сегодня: Суббота, Сентябрь 24, 2022
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 24 Кырк кийик айы, 2022

Афганистан Республикасынынъ япсарларыннан совет аьскершилери шыкканлы 30 йыл толувы ман

admin
Февраль15/ 2019

«Ногайский район» МР администрациясы сизди Афганистан Республикасынынъ япсарларыннан совет аьскершилери шыкканлы 30 йыл толувы ман ак юректен кутлайды.

Увыт айдынъ 15-нши куьни бизим тарихимизде кайгылы ыз калдырган. Бу куьн биз, тек сол йылларда Афганистан еринде болып, оьзлерининъ эр борышын толтырганларга сый этип калмаймыз, сонда оьз яшав оьмирлерин уьзген аьскершилердинъ эстелиги алдында басымызди иемиз. 

Тогыз йылдан артык заман, Афганистан Республикасынынъ япсарларында оьткен урысларда бизим Ногай районымыздан да яс йигитлер катнас-канлар. 
Сизинъ йигитлигинъиз, йигерлигинъиз эм баьтирлигинъиз аьлиги келеек несиллерге ийги коьрим болады. Элимиз алдында оьзлерининъ гражданлык борышларын намыслы толтырганларга, оьзлерининъ берген антларына алал болып калганларга уьйкен сый этемиз. 

Сизге эм сизинъ аьеллеринъизге ден савлык, узак оьмир эм таза аспанды йораймыз.

 

М.Аджеков, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.                     

Яндекс.Метрика