• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Бизге уьлги болады

admin
Февраль18/ 2019

Баслап сол оьзгериске багысланган шарамызды юритуьвшилер тарихте бу куьннинъ кайтип тувганы акында хабарладылар, оннан сонъ фашистлерге карсы шыккан яс баьтирлер акында презентациялар этилдилер. Балалар сейирли кызыксынувлары ман Данила Ферри, Фадыл Джамал, баьтирлер Олег Кошевой, Любовь Шевцова эм сондай баскалар акында билдируьвлерди тынъладылар. 

5 «в» класс окувшылар да бу шарага ийги аьзирленген эдилер. Олар согыс йылларда Уллы Енъуьвге оьз уьлислерин коскан пионерлер Зина Портнова, Леня Голиков, Валя Котик эм сондай баскалар акында хабарладылар, солардынъ йигитлигине багысланган ятлавлар да окыдылар. 

Мектебтинъ тербиялав ислери бойынша етекшидинъ орынбасары Эльмира Танъгатар кызы Суюндикова окувшыларды сол авыр йылларда йигитлик эткен (буьгуьнлерде олардынъ тенълери) дайым сизинъ эсинъизде болсын, олардынъ эткен йигитлиги ийги мысал болып турсын деген маслагатын берди. 
Биз йогарыда белгилеген шара «Пусть всегда будет солнце» деген йырды йырлав ман кутылды.

Г.Курганова.
Суьвретте: шара озган мезгили.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group