• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Кавыфлы мараз

admin
Февраль19/ 2019

Хатынлардынъ коькирек маразы онкологиялык маразлар ишинде биринши орында болады. Бу авырувдынъ оьрленуьвине баска муьшелердинъ сав болмавы себеплик этеди. Баска муьшелер дегенге хатынлардынъ тек оьзлеринде бар муьшелер киредилер. 

Сол авырув генетический болады демеге де боламыз, айтпага, аьптеси сол авырув ман авырыган болса, синълисинде де болмага болады. Эгер аьдем секерли диабет пен авырыйтаган болса, шеккиси де тийислиден коьпке артса, сол да коькиректинъ рак маразы ман авырымага амырак болады. 

Сога коьре аьр бир авырувды эртеректен алдын шалув, келеекте рак маразынынъ профилактикасы болады. РМЖ (рак молочной железы) авырувы эки туьрли болады, бириншиси туьйинли, экиншиси байлавышлы.

Кыйынлы аьлге калмас уьшин, 35 ясларына толмаган хатынларга тийисли анализлерди берип, тергелип турмага керек. Эгер, сол тергелуьвлер бойынша авырувдынъ барлыгы аянланса, авырувдынъ кезегине коьре эмленуьв де этиледи.

Сыйлы хатынлар, оьзинъиздинъ ден савлыгынъызга мукаят болынъыз, заманы ман врачка тергелмеге барынъыз. Рак маразы эмленеди, эгер эртерек савлыгынъызга карасанъыз. Оьзинъизди де, ювыкларынъызды да аянъыз. Ден савлыгынъыз берк болсын.

М.Янмурзаева, врач-онколог.

Яндекс.Метрика