• Сегодня: Воскресенье, Декабрь 5, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Карагыс айы, 2021

Ана тилим – байлыгым

admin
Февраль27/ 2019

Район администрациясынынъ актовый залында, савлай район авылларыннан конкурста катнасып, баргылы орынларга тийисли болган окувшылар, олардынъ окытувшылары, ата-аналары  йыйылдылар. Келгенлер алдында оьз хошлав соьзин «Яслык» организациясынынъ директоры А.Акбердиев айтты. Солай ок кутлав соьзи мен «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Р.Насыров, онынъ орынбасары У.Шандавова, район Билимлендируьв боьлигининъ етекшиси К.Отегенова, ана тил эм адабиат окытувшысы, шаир С.Майлыбаева  шыгып соьйледилер. 

Конкурстынъ муниципаллык кезегининъ энъ де ийги яттан окувшысы Орта-Тоьбе авыл орта школасынынъ 4-нши классынынъ окувшысы Альберт Оразов болды. Баскалай ийги деген катнасувшылар баргылы орынларга тийисли болдылар. 3-4 ясындагы балалар арасында уьшинши орынга  Менласанов Муслим, Колдасова Регина, экинши орынга Бекмурзаева Айнара, биринши орынга Сеитова Солтанат тийисли болдылар. 5-6 ясындагы балалар арасында уьшинши орынды Мусаева Макка, Добролюбов Максим, Башантавов Эмиль, экинши орынды Джумаева Элина, биринши орынды Аметова Малика алдылар. 

1-2-нши класслар арасында биринши орынды Колебаева Роза, экинши орынды Джумакаева Радия алды. 3-4-нши класслар арасында уьшинши орынга Савкатова Зелимат, Хозбулатова Алтынай, Байгараева Айзанат, экинши орынга  Абдулмусаурова  Милана, биринши орынга Лукманова Алима тийисли болдылар. Уьйкен класслар арасында уьшинши орынды Кульчикова Увылхан, Отекаева Сабина, Капитуллаева Алина, экинши орынды Аджимусаева Салият, Сабитова Алина, Куруптурсунова Айнагуль, биринши орынды Хасбулатова Амина, Лукманова Алина байырладылар. Енъуьвшилерге дипломлар эм кубоклар тапшырылды. Энъ де ийги яттан ятлав окувшы Альберт  Оразов Салимет Майлыбаевадынъ «Ногай халкым» деген ятлавын кайтип ийги этип окыды. 

Ана тилине айырым маьне берилетаганы буьгуьнлерде бек ийги деп ойлайман. Биз, ана тилинде язатаган шаирлер, янымыздан шыгатаган сыдыраларды халкымыз окысын, балалар тувган тилинде тек соьйлеп тувыл, кайдай ярасык этип яттан ятлав окысын деп язамыз. Мен бу шарады уйгынлаган, озгарган «Яслык» яслар организациясына, оьз балаларына ана тилинде ятлав уьйреткен ата-аналарына, окытувшыларга разылыгымды билдиремен.  

Ана тилимизди саклайык деген соьзлерди кайбиримиз шакырув этип алайык. Сол заманда халкымыз сакланар.

Г.Бекмуратова.

Суьвретте: конкурс енъуьвшиси Альберт Оразов савга тапшырылув мезгилинде.

 

Яндекс.Метрика