• Сегодня: Среда, Декабрь 8, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Керексинетаганларга ярдам этейик

admin
Февраль28/ 2019

Аьлиги заманда социаллык тармагында маьселелер айлак коьп, оларды бюджет финансированиесиннен баскалай  кырыннан келетаган келимлерсиз шешпеге кыйынлы. Сондай келимлер Яшавшыларды социаллык яктан коршалав фондына туьседи. Фондка туьсетаган акшаларды керекли ерге йибермеге болады, сол зат бир буршавсыз этилинеди. 

Фондтынъ бас борышы – районда осал яшайтаган аьеллерди керекли ярдам ман аьжетсизлев (азык-туьлик, акша, уьйшиликте кулланатаган затлар). Аьрекет этетаган йыллардынъ ишинде Фонд мынълаган керексинетаган гражданларга оьз коьмегин эткен. Бизге  ямагат коьмек этпесе, толысынша оьз куллыгымызды юритип болмаймыз.

Керексинетаганларга ярдам этуьв –тек  яшавшылар маьселелерине тувыл, савлай ямагаттынъ маьселелерине  эс каратув болады. Ямагат буьгуьнлерде кыйын аьлге туьскен балалар, эсли аьдемлер, сакатлар янында турмага аьзир ме экен деген сорав тувады. 

Фонд бюджет организациясы тувыл, сога коьре ога район, республика, федераллык бюджетлерден келимлер  туьспейди. Фонд эсабына район учреждениелерден, организациялардан эм предприятиелерден кыйын актынъ 0,5 проценти, предпринимательлер аьрекетиннен, ярдам этуьв акциялардан карыжлар,  законодательствога карсы болмайтаган келимлер туьседи. 

СЗН фонды ман керексинетаганлардынъ яшав-турмыс аьллери акында ыспатлайтаган аьризе эм актлар бланклары этилинген.

Район авыл туьзилислерине яшавшылар санына карап, 135 аьризе бланклары берилген, солай ок КЦСОН-га 45 акт бланклары йиберилген. Толтырылган бланклар Фондка туьседи, регистрацияланады (аьризе берген аьдемнинъ аты, тукымы, социаллык аьли, яшайтаган ери коьрсетиледи). Сонъ аьризелер Фондтынъ Советининъ кенъеслеринде каралады, берилеек ярдамнынъ кеби, оьлшеми белгиленеди. Баскалай КЦСОН организациясыннан  социаллык байрамларын озгарувга карыж беруьв акында  аьризе алынады. 2016-ншы йылдан алып Эсли аьдемлер эм сакатлар куьнине Фонд 200 керексинетаганларга  азык-туьлик эм ястык-ювыркан тыслар бериледи. 

2018-нши йылдынъ ишинде фондка 1304, 5 маьнет акша туьскен. Фонд ак юректен районнынъ учреждениелерининъ  эм организацияларынынъ коллективлерине оьз разылыгын билдиреди – Билимлендируьв боьлиги, Ногай район ветеринарлык  управлениеси, КЦСОН, патшалык саз алатлар  оркестри, район маданият уьйи, С.Батыров атындагы саниятлар мектеби, авыл администрациялары, Ногай орманлык управлениеси, УСЗН, авыл хозяйстволык управлениеси.

Фонд куллыкшылары бас бухгалтери Роза Курманбаева, бухгалтер-кассири Гульфира Янмурзаева оьз исин яваплылык пан толтырадылар.  Бизим организация авыл администрациялары эм КЦСОН  куллыкшылары ман тар байланыста оьз исин бардырады. 
Керексинетаганларга заманында ярдам этуьв кайбиримизге де уьйкен  борыш болады.

М.Бекбулатов,
Яшавшыларды социаллык яктан коршалав Фондынынъ директоры.

Яндекс.Метрика