• Сегодня: Вторник, Май 17, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 16 Курал айы, 2022

45 йыл суьйген кесписине багыслап

admin
Март09/ 2019

Ол коьпйыллык, минсиз аьрекетин намыслы толтырувы ман, элимизге оьз пайдасын тийдиргенлердинъ бириси болады.

Янъыларда Терекли-Мектеб авыл яшавшысы Мархаба Биюв кызы Ганиева оьзининъ 70 йыллык мерекесин белгиледи. Ол медициналык куллыгында 45 йыл ислеп, оьзине сый эм абырай казанып келди. Ол ис аьрекетин медициналык сестрасы, санитарка болып ислеп баслады.

Ога район больницасынынъ бас врачы З.Бальгишиев 4 ай ман рентген курсларына бармага маслагатын береди. Ол разылыгын билдирип, Махачкалага окувга йолланады. Окып тамамлаган сонъ, Мархаба рентген кабинетинде коьп йыллар бойы куллык этип келди. Халктынъ савлыгын саклавда коьп иследи. Сол суьйген куллыгына яшавынынъ коьбисин багыслап келди.

Яс та, карт та Мархабады коьргенде, «не дышать» деп, маскаралайтаган эдилер. Ден савлыгын тергеп, олардынъ савлыгын беркитуьвге Мархаба коьп аьдемлерге себепли болган. Сонынъ уьшин де савлай авылда оны сыйлайтаганлар, таныйтаганлар аз тувыл. Коьргенде баьри де ийилип салам бередилер.

Буьгуьнлерде ол тийисли тыншаювда. Ама ол карап турып болмайды. Уьйде де, авылдасларына да колыннан келген коьмекти этип турады. Ол доьрт кыздынъ, бир кедединъ анасы.

Тунгышы Бурлиянт эм уьшинши кызы Изюма драмтеатрда ислейдилер. Экинши кызы Барият Сургут каласында нефтегазда куллык этеди. Кишкей кызынынъ кызы Джамиля Пятигорскта медколледжди кызыл дипломга тамамлаган.

– Кызларым эм 10 уныгым мага уьйкен тирев. Олар ман мен куьезленемен. Ялгыз кедем Шахмурат Москвада охранник болып ислейди. Ол спорттынъ бокс кеби мен кызыксынады. Бир неше кере кубокка да тийисли болган.

Мархаба оьзи мен бир класста окып, оьскен кыймасларын мутып болмайды. Олар Тайрат Курманбаева, Зарган Зариева, Бекбийке Саитова боладылар. Мархаба КПРФ агзасы да болады. 70 ясына толганда, кыскаяклыга КПРФ атыннан Сый грамотасы тапшырылды.

– Амал болса, доктор боларсынъ, халкка яхшылык этерсинъ кызым, деген Биюв атам. Атамнынъ сол оьсиетин толтырып, мен доктор болып куллык этип, тыншаювга да кеттим, — дейди Мархаба-абай.

Буьгуьнлерде онынъ суьймеге бебелери де, кулланмага дуныясы да бар. 70 ясынъ хайырлы болсын. Коьп яша, узак оьмир сага, таьвесилмес наьсип, наьсибинънен, абырайынънан Алла айырмасын.

А.Сариева,

Батыр-Мурза авыл яшавшысы. 

Яндекс.Метрика