Окытувшы, буьгуьнлерде кайдай болмага керек? Ол заман ман бирге абытламага, балалар ман бир тилде соьйлемеге эм заманга коьре, акыллы балалардан да, бир суьем кадер болса да, артык болмага керек. Алдынгы, бир отыз йыллар артка карасак, окытувшыдынъ келпети каты сусы ман, тек борышлар берип турган касиети мен коьз алдымызга келеди эм сол йыллардынъ балалары оны соьйтип те суьвретлер эди. А буьгуьнги заманлар баска, балалар окытувшы ман тенъ болып соьйлейдилер, оьз ойларын бир тартынмай айтадылар… Орта-Тоьбе авыл орта мектебининъ суьврет ясав сабагыннан окытувшысы, янъыларда район кезегинде озгарылган «Классный классный» шарасынынъ енъуьвшиси Назира Николай кызы Сагиндиковада буьгуьнлерде окытувшыга келисли баьри касиетлер де бар деп айтпага боламыз.

Ол дайым балалар ман бирге болады. Кайсы заманларда да ол оьзине тапшырылган классы ман. Назира Николаевна оьз ис аьрекетин суьйип эм уьйкен яваплылык пан бардырып келеди. Ол эки класстынъ балаларын уьйкен йолга шыгарган. Ол окыткан балалар аьли ога уьйкен разылыкларын билдиредилер эм Россиядынъ туьрли регионларында ис аьрекетлерин бардырадылар, араларында аьелли болганлар да бар.

Буьгуьнлерде Назира Николаевна 5-нши класстынъ класс етекшиси. Онынъ ис йолдасларынынъ айтувы ман: «Назира класс алса, баслапкы куьнлерде сол балалар ман тек конмайды». А Назира Николаевнадынъ оьзининъ айтувы ман: «Мен класс алган куьнлерде сол балалар ман коьп заманлар озгармага шалысаман, неге десе мен олардынъ аьр бирисининъ касиетин билмеге керекпен. Мектебте биз аз заман озгармаймыз, кайдай аьллер де боладылар, балалар бир-бириси мен тил таппайдылар, урсыскан, тоьбелескен куьнлер де боладылар. Сондай кыйын аьллерге калганда, касиетлерин билгеним коьмек болады», – дейди сулыплы окытувшы.

Сулыплы деп айтувым бос тувыл, аьдемге сол да йыллар ман келедилер, бирге ислеген йолдаслардынъ маслагатлары да оьз пайдаларын бередилер. Буьгуьнлерде Назира Николаевна оьз насихатшылары Сапиет Бекмурзаевнага, Марие Явгайтаровнага, Эльбике Абибулаевнага, Айгуль Магомедовнага уьйкен разылыгын билдиреди. Назира Николаевнадынъ окувшылары да окытувшысынынъ кыйынын аклайдылар. Савлайроссиялык шараларда катнасып, савгалы орынларга тийисли боладылар. Бу йыл, баьримизге де белгили, «Театр йылы» белгиленеди, сога багысланып, балалар яратувшылык уьйинде савлайроссиялык «Зеленая планета» шарасы озгарылган эди, сонда да Назирадынъ окувшысы Азифа Сагиндикова катнасып, биринши орынга тийисли болды.

Буьгуьнлерде ол район кезегинде озгарылган «Классный классный» шарасынынъ енъуьвшиси болды. Сол шарадынъ барысында Назира Сагиндикова оьзининъ ис аьрекетин мектебте кайтип юритетаганын коьрсетти, балалар ман ислевде кайдай йорыклар аьлиги заманларда онъысын беретаганын айтып кетти, оьз сулыбы ман да боьлисти.

Сол шарада катнаспага да Назирага ис йолдаслары Гульмира Шамсудиновна ман Насипли Шамсудиновна оьз ярдамларын эткенлер. «Ис йолдаслар болмаса, тил коьмеклерин этпесе, мен сондай етимиске де етиспес эдим, олар мага дайым яндавырлар боладылар», – дейди Назира муьсиревли савболсынын айтып.

Алдыда аьли де етимисли ис йыллар эм йоллар. Келеекте Назира Николаевнага уьстинликлер эм хатын-кызлар байрамы алдында, разы болып калган окувшылардан кушак толган гуьл байламын савкатлаймыз.

Г.Курганова.

Суьвретте: Н.Сагиндикова.