• Сегодня: Вторник, Май 17, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 16 Курал айы, 2022

Аталыкты саклавшыларга эс этип

admin
Март13/ 2019

21-нши февральде Орта-Тоьбе авылынынъ социаллык куллыкшысы Н.Ельгельдиева 6-ншы класс окувшылары ман дагестан полициясынынъ офицери Магомед Нурбагандовтынъ йигитлигине багыслап, «Исленъиз, йолдаслар!» деген темага шара озгарды. Баьтирдинъ акында хабарладылар, ятлавлар окыдылар.

Нариман авылында Ж.Мурзаева «Юлдуз» балалар бавында «Аьскерлерде куллык этпеге сыйлы» деген шара озгарды. Балалар ойынлар ойнадылар, салынган борышлар толтырдылар, спорт ярысында катнастылар. Мектебте Д.Бодениязова биринши класслар окувшылары арасында «Таза аспанда» деген темага суьвретлер конкурсын озгарды. Катнасувшыларга баргылар тапшырылды.

Ялгыз яшайтаган эр кисилерге де сол куьн эс берилди. Терекли-Мектеб, Нариман, Кумлы, Карагас авылларында бизим куллыкшылар олардынъ уьйлерин, азбарларын тазалап йыйнадылар. Эсли аьдемлер куьндиз ял алатаган боьлигинде Аталык саклавшыларга багысланып, шара озгарылды. Келгенлер арасында уйгынлавшылар конкурслар озгардылар, оларга савкатлар тапшырылды. Яшавшыларды социаллык яктан коршалайтаган Фондка эткен ярдамы уьшин ак юректен оьз разылыгымызды билдиремиз.

М.Картакаева,

КЦСОН директорынынъ орынбасары.

Яндекс.Метрика