Кизляр педучилищесинде куллык эткен йылларында Муса Курманалиев уьйкен ямагатшылык ис аьрекетин де юриткен. Ол мунда туьрли кружоклар уйгынлап, соларга оьзи де басшылык эткен. Бу затлар баьриси де ногай яслардынъ эм кызлардынъ билимин теренлетуьв, оларды тербиялав, ямагат исине тартув ниети мен этилинген. Онынъ баславы ман педучилищеде ногай ясларынынъ хоры, домбрашылар ансамбли туьзилген, «Тахир эм Зухра» деген халк йыры сценада коьрсетилген. Айтпага, М.Курманалиевтинъ етекшилиги мен педучилищединъ ногай хоры Грозный каласында оьткерилген каравда лауреат атагын казанган.

Суьвретте: Кизлярдагы педучилищединъ ногай боьлигининъ окувшыларынынъ бир куьби (1950-нши йыллар).