• Сегодня: Четверг, Июнь 30, 2022
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Тамбыз айы, 2022

Ногай район аькимбасы яшавшыларды Навруз байрам ман кутлайды

admin
Март21/ 2019

Навруз – халк байрамы. Солай болганда, бу байрам аталарымыздан калган ян-маданият асабалыгынынъ айырылгысыз кесеги болады эм туьрли миллетлерди биргелестирип, язлыктынъ, ер юзине ян энуьвдинъ, тыпаклыктынъ белгиси болады. Язлыктынъ келуьви мен аьдемлер де янъы илгериликлерге сеним этеди. Навруз байрам сизге ярыклык эм ийгилик аькелсин, сенимлеринъиз эм мыратларынъыз толсын. Ден савлык эм онъ аслыкты, ийги хабарларды, исинъизде эм яшавынъызда уьстинликлер йорайман.

М.Аджеков,

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы

Яндекс.Метрика