Татарстан Республикасынынъ Оькиметининъ Председателининъ орынбасары, татар халкынынъ Савлайдуныялык конгрессининъ председатели В.Шайхразиевтинъ шакырувы ман Ногай район делегациясы VIII Савлайроссиялык предпринимательлер сходында ортакшылык этти. Йогарыда белгиленген шара уьш куьн узагында озгарылды, сонынъ барысында авыл еринде бизнестинъ оьрленуьви акында коьп соравлар коьтерилдилер.

Авыл еринде бизнес юритетаган 40 Россия регионларынынъ татар авылларыннан 800-ге ювык предпринимательлер оьз сулыплары ман боьлистилер. Солай ок, сход программасы  бойынша Татарстан Республикасынынъ Президенти Рустам Минниханов оьзи пленарлык йыйын озгарды. Республика япсарларында аьрекет этетаган авыл хозяйстволарында болдык, туьрли мастер-классларга шайытлык эттик, Г.Тукай атындагы филармониясында уйгынланган концерт программасын да карадык. Казань ерине кыдырувымыз оьз емислерин береди деп айтпага боламыз, биз мунда Татарстан Республикасынынъ конаксуьер аьдемлери мен коьрисип, олардынъ маданияты ман, тарихи мен таныстык, оьзимизге де пайдалы затлар алдык. Олардынъ ярасык республикасынынъ ерлерин де карадык. Суьйимбийке башнясында болувымыз, боьтен де коьнъилимизди оьрге коьтерди. Олар – татар халкы, Суьйимбийкеди ногай миллетининъ ваькили экенин эм Казань патшалыгын босатувшы деп белгилейдилер, мектеблерде окувшыларга да соьйтип бередилер. Биз мунда коьп ерлерде болдык. Кайсы ерге барсак та, татар халкынынъ бизи мен ювыклыгын коьрмей болмадык. Йолыгыстынъ барысында энъ маьнелиси – татар халкынынъ Савлайдуныялык конгрессининъ председатели В.Шайхразиев пен айырым соьйлесуьвимиз эди. Оны ман йолыгысымыз бек ийги оьтти, биз оны ман оьзимиз кызыксынган соравлар бойынша хабарладык эм ога миллет белгимиз – камышыды эм китап савгаладык. Ийги ойлар Татарстан Республикасынынъ муфтийи Камиль Самигуллин мен хабарласувдан сонъ тувдылар. Янымызга якын хабарласув болды. Онынъ белгилевине коьре, бизде баьри зат та – маданият та, тил де, дин де, аьдетлер де бир. А.Акбердиев, «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси.

Суьвретте: Ногай район делегациясы Казань еринде.