Янъыларда Кадрия атлы мектебинде 3-нши эм 4-нши классларынынъ окувшылары арасында балалардынъ илми тергевге талапларынынъ оьркенлерин, ымтылысын аянлав мыратта йыл сайын озгарылатаган «Первоцвет» деп аталатаган ярыс озды. Соьздинъ басында ок айтув керек, ярыс бек йогары дережеде оьтти.

Йогары дережеде деп айтувымыздынъ себеби: бириншилей, шарадынъ оьзининъ озувы окытувшылар ягыннан да, илми етекшилер ягыннан да ийги уйгынланган эди; экиншилей, окувшылардынъ ярыста катнаскан илми куллыклары да билдируьвлерге бай эм кызыклы эдилер. Окувшылардынъ илми куллыкларына баа берген жюридинъ председатели – белгили язувшы, район билимлендируьв эм маданият организацияларынынъ куллыгынынъ сапатын тергейтаган комиссиядынъ етекшиси Магомет Кожаев, жюри председателининъ орынбасары – район окытувшыларынынъ профсоюз организациясынынъ етекшиси Зарета Аюпова, жюри агзалары – Кадрия атындагы мектебининъ директоры Альфия Акимова, мектебтинъ социал педагогы Вера Абдулсаметова, баслангыш класслардынъ окытувшысы Айшат Даирова эдилер. Биринши орын 4-нши «б» классынынъ окувшысы Узаир Узаировка «Аьлемет азык – туз» деген куллыгы уьшин тийисли этилди. Ярыстынъ катнасувшысы куьнде кулланатаган азыгымыз – туз акында коьп билдируьвлер этти. Астан баска, тузды оьнерде де кулланмага болатаганын, бир неше затлар ясап коьрсетти. Солай ок биринши орынга 3-нши «а» класстынъ окувшысы Алтынай Аметова да тийисли этилди. Онынъ куллыгынынъ аты «Ийдершик – аьлемет оьсимлик» деп аталатаган эди. Алтынай да ийдершик акында кызыклы хабарлавы ман бирге сол емистен ясалган затларын коьрсетти. Экинши орынды 4-нши «б» класстынъ окувшысы Фариза Арунова «Соьздинъ куьши» эм 3-нши «б» класстынъ окувшысы Фатима Алыпкачева «Коьп сакланган азыклардынъ коьгеруьви» деген темаларга язылган куллыклары уьшин боьлистилер. Уьшинши орынды ногай шай акында язылган иси мен 3-нши «б» классынынъ окувшысы Еминат Отепова алды. Солай ок оьзлерининъ куллыклары ман 3-нши «б» классынынъ окувшылары Булат Толубаев «Енъуьвге талпынувы уьшин», Руслан Ярлыкапов «Белсен катнасканы уьшин» эм 4-нши «а» классынынъ окувшысы Саида Найманова «Каравшыларга яраганы уьшин» деген баргыларга тийисли болдылар.

С.НУРИЕВ.

Суьвретте: ярыстан коьринис