• Сегодня: Вторник, Май 24, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 24 Курал айы, 2022

Сорав бек оьткир, шешилмеге тийисли

admin
Март30/ 2019

Бу йыйын Халк комитети деген ямагат организациясынынъ баславы эм аьрекети мен уйгынланып озды. 

Сонынъ исинде «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, район Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, район Ясуьйкенлер советининъ председатели Рашид Мурзагишиев, солай ок Кизляр, Тарумов, Бабаюрт, конъысы Нефтекум, Шелков районларыннан, Астрахань областиннен, Сургут каладан келген делегатлар катнастылар. 

Йыйында соьз аьлиги заманда Сырт-Куьнбатар Каспий ягасынынъ «Кара ерлер яде Кизляр отлаклары» деп эндигиси айтылатаган, дурысында ерли ногай халкынынъ ата юрты – Ногай шоьллигининъ коьшимли малшылык йорыгын юритуьвши кесеги шынты табиат баьле-казасына айланувы ерли ногайлардынъ келеектегисине уьйкен кавыфлык эндируьви акында юритилди. Сол баьле аьлиги коьшимли малшылык йорыгын юритпеге тийисли тав районларынынъ хозяйстволарынынъ законды бузувы, малларын язда тавга айдамайтаганы, сол отлакларда нормадан артык маллар саклап, ерлерди кум-такырга айландырувы ман байланыслы. Р.Мурзагишиев йыйылганларды сонынъ акында закон негизине таянып язылган кыска информациясы ман таныстырды. Ол оьзи сол йыйынды эм юритти.

Йыйында Ногай район етекшиси Мухтарбий Аджеков, Халк комитетининъ председатели Арслан Нуков, район Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, Кизляр районыннан юрист Ийзедин Бийгисиев, Нефтекум районыннан Асан Кайбалиев, Анвар Суюнов, Астрахань областиннен Юнус Савдатов, Сургут каладынъ ногай ямагатынынъ председатели Темирхан Сатыров, Бабаюрт районыннан Хасай Кулаев, Ногай район ясуьйкенлери, баьриси 20-га ювык аьдем оьз ойларын айтты, керекли кенъеслерин берди. 

Йыйыннынъ тамамында коьшимли малшылык отлакларында туьзилген авыр табиат аьллери мен байланыста тийисли Резолюция кабыл этилинди. Резолюция РФ Государственный Думасына, ДР Аькимбасына, ДР Халк Йыйынына эм Оькиметине йиберилеек.

Бу йыйын акында материал газетадынъ келеектеги номеринде баспаланаяк. 

М.Ханов. 

Яндекс.Метрика