• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Бас орында – билимлендируьв

admin
Апрель01/ 2019

Ногай район Билимлендируьв управлениесининъ етекшиси К.Отегеновадынъ айтувына коьре, район балалар бавларында «Электронлы балалар бавы» автоматикалык билдируьв тармагы киргистилген, ата-аналар Интернет бойынша аьризе берип, оьз шеретин тергеп турмага боладылар. Электронлы шерет аьризелердинъ санын тек бу йылга тувыл, келеектеги йылларга да карамага амал береди. Аьлиги заман Ногай районында 1233 бала школага дейимги учреждениелерге барадылар, шеретте 337 бала турады.

Быйыл республикада 33 мектеб курылаяк, уьш сменалык окытув мектеблер тайдырылаяк.  Дагестан Аькимбасы «Юз мектеб» проекти акында да айтты. Ерли самоуправление органлары эм меценатлары биргелесип, 117 мектебтинъ материаллык-техникалык аьллерин ийгилендирдилер. 

– Бу бек ийги ис. Бу куллык депутатлар корпусынынъ белсен катнасувы ман этилингенин белгилемеге суьемен. Уьйкен разылык – меценатларга, олар тек акша беруьв тувыл, балаларга, оьзлерининъ киши Аталыгына карасын коьрсетип, баскаларга коьрим боладылар, – дейди республика аькимбасы. Быйыл проектти бардырувга 150 мектебке 300 миллион маьнет акша йиберилеек.

Алдыга салынган  борышларды толтырув ниет пен Ногай район билимлендируьв управлениесинде куллыклар этилинеди. «Юз мектеб» проектинде районнынъ эки мектеби катнастылар – А-Х.Джанибеков атындагы эм Карагас авыл К.Кидирниязов атындагы мектеблер.  А-Х.Джанибеков атындагы мектебте 780 бала окыйдылар, проект бойынша медициналык кабинетте ярастырув ислер этилинген, баьриси 64 агаш терезелер пластиктен этилинген терезелерге авыстырылган. Озган йылдынъ карагыс айында мектебке 150 парталар, 300 олтыргышлар аькелдилер, Карагас авыл баслангыш мектебинде ярастырув ислери юритилди, янъы терезелер, эсиклер салынды. 

В.Васильевтинъ айтувына коьре, республика бойынша 168 авыл мектеблеринде материал-техникалык негизи янъыртылаяк. Мектеблер окув китаплери мен аьжетсизленеек деп билдирди регион басы. 

– Илми эм билимлендируьв министерствосы депутатлар эм ата-аналар комитетлери мен биргелесте бу соравларга айырым эс бермеге тийисли, аьр бир окувшы окув китаплери мен канагатланмага керек, – деп  борыш салды В.Васильев. 

– Ногай районында окув китаплери мен окувшылардынъ 98 проценти аьжетсизленген, 1-11-нши класс окувшылары баьриси 13272 китаплер алганлар. Даргин тилинде 76 окув китаплер 1-4-нши класслардынъ окувшыларына берилген, – дейди К.Отегенова. 

Оьз Язбасында бас орында билимлендируьв болмага керегин В.Васильев ашык кепте белгиледи. Келеекте элимизде билимли аьдемлер болса, онъайлык эм тынышлык болар. 

Г.Бекмуратова.

 

Яндекс.Метрика