• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Маьселелеримиз шешилеегине сенемиз

admin
Апрель01/ 2019

Биз аьр бир тувар малдынъ басына бактырув уьшин йыл сайын 500 маьнет акша тоьлейтаган эдик. Бу йыл сол амал ман да пайдаланып болмасак ярайды, неге десе бир чиновнигимиз сол ерлерди сатып алган деп, айтадылар. Авылдынъ бир ягындагы 24 гектар ерди конъысы авылдан бир предприниматели сатып алмага суьеди дегени де эрислесуьвлерди тувдырды. Эндиги авыл яшавшылары сол исти кайтип авылда токтатпага керегин билмейдилер. Кышкырып айтпага коркынышлы, яслар карсы тураяклар. Уьндемей турып та болмаймыз.

Авылымызда маьселелер бек коьп. Яслардынъ коьбиси сырт бетке куллык излеп кеткенлер. Авылда мектеб аьрекет этеди, онда баьриси 100-ге ювык окувшылар билим аладылар. Маданият уьйи авылымызда коьп йыллар артта ябылган. Авыл яшавшыларынынъ яшавын кызыклы этуьв уьшин бир шара да озгарылмайды.

Бурынгысы йыл авыл ясуьйкенлерининъ ойы ман район аькимбасы А.Погорелов атына ногай авылларын канагатлав мырат пан клуб ашпага деген тилек хатын яздык, неге десе бизде, Сангиши, Горбовка авылларында маданият уьйи йок. Ол аьриземизди алды, келеек йылга сметага коспага ойын айтты. Эндиги сол истинъ артыннан юрмеге  керек. Авылымызда маданият уьйи аьрекет этип, ногай авылларын канагатлап басласа, яшавымыз да кызыклы болып баслар эди. Бизде маьселелеримиз аз тувыл, солар келеекте шешилеегине сенимимизди йоймаймыз.  

С.Менглиева,
Яман-Тенъ авылынынъ яшавшысы.

Яндекс.Метрика