• Сегодня: Вторник, Июнь 28, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 28 Тамбыз айы, 2022

Соравды шешпеге кыйын тувыл

admin
Апрель05/ 2019

Соны ман байланыста эски телевизорлар кулланатаган аьдемлер суьйикли телеберуьвлерин караялмай калмага да боладылар, ама сол соравды шешпеге болады. Ал деп, федераллык целевой программа маьнели социаллык борышты шешеди – Россиядынъ баьри яшавшыларына да йогары «цифровой» сапатлы 20 федераллык телеканалларды тегин этип калдырады. Миллион россиянлылар уьшин цифровой телевидение карав сапатын ийгилендиреди эм информация алув ягыннан тенъсизликти тайдырады. Цифровой эфирли телевидениеси телекоьрсетуьв эм сес сапатын заьлимдей арттырмага, яшавшыларга карамага телеканаллар санын кенъейтпеге, солай ок янъы заманга келисли ярдамларды оьрлентпеге амал береди. Россия Федерациясынынъ регионлары быйыл цифровой телевидение кебине шерет пен коьшедилер. Дагестан Республикасы, айтпага, цифровой телевидение кебине быйылдынъ 3-нши июнь куьниннен алып коьшеек. Цифровой эфирли телевидение кебине телевизорынъызды косув коьп заманды алмайды эм сонынъ уьшин айырым билим яде сулып керекпейди. Цифровой телевидение сигналын алув уьшин DVB-T2 стандартына таянатаган янъы телевизорга тек бир ДМВ диапазонлы антенна керегеди. Эски аналог телевизорга, антеннадан баскалай, айырым приставка (SetTopBox, STB, яде «цифровая приставка» деп аталады) алмага тарык болады. РТРС федераллык телеканаллары ман бирге аналог телесигналды «А» деген айырым литера ман белгилеек. Сол литера «Первый канал», НТВ, 5 канал, РенТВ, солай ок ювык арада «Россия 1» эм СТС телеканалларында коьрсетилинеек. Белгиленген телеканаллардынъ цифровой кебинде сондай литера болмаяк. Соны ман телевизорынынъ экранында «А» литерасы коьринген каравшы эски аналог телевизорын карайды яде цифровой сигналын алмайтаган янъы телевизорды кулланады. Сол белги эски телевизорларда да, солай ок аьлиги замандагы LED-панельлеринде де ашык окылады. 

Яндекс.Метрика