• Сегодня: Понедельник, 5 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 5 Карагыс айы, 2022

Дагестан Республикасынынъ Баспа эм информация министерствосыннан эм оьзимнинъ атыннан «Шоьл тавысы» газетасынынъ коллективин ак юректен 85 йыллык мерекеси мен кутлайман.

Яндекс.Метрика