Дагестан Республикасынынъ Баспа эм информация министерствосыннан эм оьзимнинъ атыннан «Шоьл тавысы» газетасынынъ коллективин ак юректен 85 йыллык мерекеси мен кутлайман.