• Сегодня: Четверг, 8 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Киши юма, 8 Карагыс айы, 2022

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ сыйлы мерекеси мен баьри ногайларды, дагестаншыларды кутлайман!

Яндекс.Метрика