• Сегодня: Четверг, 8 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Киши юма, 8 Карагыс айы, 2022

«Шоьл тавысы» газетасынынынъ редакциясынынъ баьри куллыкшыларын газетадынъ биринши номери шыкканла 85 йыллык мерекеси мен ак юректен кутлайман

Яндекс.Метрика