• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Увыт айы, 2023

Бу йылдынъ 18-нши ноябрь айында Ногай ясларынынъ союзы «Тюркологиядынъ аьлиги заманындагы маьселелери: тил, адабиат, маданият» деген илми-практикалык конференциясында ортакшылык эттилер. Конференция Халклар дослыгынынъ университетининъ касындагы майд

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group