КУТЛАВ ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЪ ЭНЕРГЕТИКА ТАРМАГЫНЫНЪ КУЛЫКШЫЛАРЫН ЭМ ВЕТЕРАНЛАРЫН КЕСПИ БАЙРАМЫ – ЭНЕРГЕТИК КУЬНИ МЕН КУТЛАЙМАН