Янъы йыл алдында уьстинлик 24-нши декабрьде Дагестан патшалык университетининъ филология факультетинде республикалык патриотлар слеты озгарылды