Янъы йылга ийги уьмитлер мен 27 –нши декабрьде Бабаюрт районында депутатлар йыйынынынъ тамамлав 14-нши сессиясы Район депутатлар йыйынынынъ председатели А.Акмурзаевтинъ етекшилеви мен озгарылды