Республикамызда ерли производительлердинъ шыгарган товарларына «Бренд Дагестан» деген белги салынаяк. Оны кулланув йосыгы озган 2016-ншы йылдынъ декабрь айында ДР Оькиметининъ токтасы ман беркитилген. Брендты кулланувга ыхтыяр ерли самоуправление орг