• Сегодня: Суббота, Декабрь 4, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Карагыс айы, 2021

Республикамызда ерли производительлердинъ шыгарган товарларына «Бренд Дагестан» деген белги салынаяк. Оны кулланув йосыгы озган 2016-ншы йылдынъ декабрь айында ДР Оькиметининъ токтасы ман беркитилген. Брендты кулланувга ыхтыяр ерли самоуправление орг

Яндекс.Метрика