• Сегодня: Вторник, 6 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 6 Карагыс айы, 2022

Республикамызда ерли производительлердинъ шыгарган товарларына «Бренд Дагестан» деген белги салынаяк. Оны кулланув йосыгы озган 2016-ншы йылдынъ декабрь айында ДР Оькиметининъ токтасы ман беркитилген. Брендты кулланувга ыхтыяр ерли самоуправление орг

Яндекс.Метрика