Авырувлылар саны кемийди

Ногай ЦРБ-дынъ билдируьвине коьре, муниципалитет еринде коронавирус маразлы аьдемлер саны азайганы белгиленеди.

Эгер оьткен юма ишинде стационарда 48 пациентлер болган болса, аьли больницада 31 аьдем эмленеди (3 аьдем сол маразлы экени аянланды), амбулатория аьллеринде эмленгенлер – 150 аьдем, буьгуьнге – 100 аьдем (олардан 100 аьдем аянланган).
Сондай сырагыларга Ногай ЦРБ бас врачы етекшилиги астында медкуллыкшылардынъ эм муниципалитет администрациясынынъ куьш салувлары аркасында етисилген.
Район яшавшыларынынъ 80 проценти вакцинацияды оьткенлер.