Балалар Москвага бараяклар

Оьткен киши юма куьн мобилизация ман шакыртылган ясларымыздынъ аьеллерине коьмек этуьв бойынша район Штабынынъ кенъесинде сол ердеслеримиздинъ балалары Москва каласына экскурсияга бараягы белгили болды. Бу шара «Биз бирге» республикалык Штабынынъ демевлиги мен озгарылады.

Район Штабынынъ кенъесинде солай ок мобилизация ман шакыртылган ердеслеримиздинъ балаларына янъы- йыллык савкатлар аьзирлемеге эм Махачкала администрациясынынъ «Россия – меним тарихим» тарих паркында бу балалар уьшин экскурсияга шакырганын хош коьрмеге токтас алынды.
Бу аьскершилер балаларын суьйинтти район администрация ваькили Зухра Аджиманбетова да. Онынъ соьзлерине коьре, Москва каласынынъ Ямагат байланыслар эм яслар политикасы бойынша комитетиннен мобилизованный ясларымыздынъ аьеллер ваькиллери (аналар балалары ман) 20-25-нши декабрь куьнлеринде Москва бойынша оьтеек экскурсия программаларда ортакшылык этпеге шакырыладылар.
– Бу программа (йол карыжы, тамакланув, мунда яшав, экскурсиялар озгарылувы) толысынша Москва аркасы ман яшавга шыгарылаяк. Бизден бу программа катнасувшысы эсабында Москвага мобилизованный ердесимиз З.Абубекеровтынъ ян косагы Зенфира Абубекерова эм онынъ эки балалары бараяклар, – деди З.Аджиманбетова.
Белгилеп озайык, алдын республика меценатлар аркасы ман балалар Сулак каньонында болып келдилер.
Бизим хабаршы
Суьвретте: З.Аджиманбетова (онъда).