Койшылык усталары акында

Зекарья Шомаров
Ис Данъкы орденининъ толы иеси Зекарья Кошер улы Шомаров 1930-ншы йылдынъ 28-нши ноябринде Караногай районынынъ Сылув-Тоьбе авылында йыныслы койшылар аьелинде тувган. Он уьш ясыннан алып атасына кой бакпага ярдамласкан. 1963-нши йылдан алып 1991-нши йылга дейим «Червленные буруны» патшалык заводында койшылар бригадасын етекшилеген. Онынъ бригадасы хыйлы йыллар узагында уьйкен ис уьстинликлерине етисип келген.
З.Шомаров 1965-нши йылдан алып СССР ВДНХ катнасувшысы болган, сонынъ медальлери, «Койшылык устасы» деген ат пан савгаланган.
Республика бойынша ийги ис уьстинликлери уьшин (100 ана койдан 132 козы алган) Зекарья Шомаровка 1975-нши йылда СССР Оьр Советининъ Президиумынынъ Указы ман «Ис Данъкы» орденининъ 3-нши дережеси, 1976-ншы йылда 2-нши дережеси эм соннан он йыл оьткен сонъ 1-нши дережеси тапшырылган.