Батир Карагулов-Социалист Истинъ Баьтири

Батир Карагулов
Батир Карагуловтынъ ис аьрекети де бек яслай, аьли де ерли байларда куллык этуьвден басланган. Ол да 1928-нши йылда айтылган «Червленные буруны» совхоздынъ койшысы болып, тукымлы койлар оьстируьвши хозяйстводынъ туьзилуьвине ис уьлисин коскан.

Кыйынлы согыс эм согыстан сонъгы йылларда Б.Карагуловтай койшылардынъ ис йигитлиги, дав куватындай куьшининъ аркасы ман совхоздынъ кой отарларын сакламага, сонъында оьстирмеге амал табылган.
Тувган Элимиз Батир Карагуловтынъ кайратлы куллыгына уьйкен сый эткен. Ол уьш кере Ленин ордени, 1950-нши йылда болса Социалист Истинъ Баьтири деген атка тийисли этилинген.