Ногай халктынъ оьктемлиги- Социалист Истинъ Баьтирлери Сабутовлар

Кадыр Сабутов та белгили койшы Янмурза Сабутовтынъ увылы. Ол 1953-нши йылдан алып тувган «Червленные буруны» патшалык заводында ислеп баслаган. Онынъ сав ис оьмири «Грозненский меринос» йыныслы койларды оьстируьвге багысланды. Кадыр етекшилик эткен койшылар бригадасы коьп йыллар узагында бийик ис етимислерине етисип келген.

 

1968-нши йылда ога ДАССР ат казанган койшысы деген сыйлы ат берилген. Онынъ койшылар бригадасы 1971-нши йылда аьр 100 ана койдан 135 козы алып, аьр койдан 9,3 килограмм юн кыркувга етискен.

СССР Оькимети Кадыр Сабутовтынъ ис уьстинликлерине йогары баасын берген эм ога 1971-нши йылда Социалист Истинъ Баьтири деген ат пан Ленин орденин эм Алтын юлдыз медалин тапшырган. 1976-ншы йылда болса, ога экинши Ленин ордени де берилген.

Кадыр Сабутов тек заводтынъ тувыл, районымыздынъ, республикамыздынъ эм элимиздинъ ямагат-политикалык яшавында да белсенли ортакшылык эткен. 1979-1984-нши йылларда ол СССР Оьр Советининъ депутаты, КПСС Дагестан обкомынынъ, Ногай район комитетининъ агзасы болган. Бир неше кере ДАССР Оьр Советининъ, Ногай район депутатлар Советининъ депутаты болып та сайланган.

Камо Сабутов

Камо Баймурза улы Сабутовка 1937-нши йылдан алып, оьзининъ атасы, «Червленные буруны» патшалык заводынынъ айтылган койшысы Баймурза ман бирге кой отарларын бакпага туьскен.

1947-нши йылдан баслап, Камо оьзи алдына койшылык бригадасын басшылаган эм баслапкы йылларында ок та ийги ис коьрсетимлерине етискен. Соьйтип, 1949-ншы йылда К.Сабутов аьр бир яс кошкардан 8,2 килограмм юн кыркып алган. Ол сол йыллардынъ ис рекорды болган. Онынъ отарындагы тукымлы кошкарларды Орта Азияга, Казахстанга, Оренбург областине, Монгол Халк Республикасына да сатканлар.

1951-нши йылда СССР Оькиметининъ токтасы ман беркитилген янъы меринос тукымлы койларды шыгарувда катнаскан Камо Сабутов та сол тукымнынъ соавторы деп белгиленген.

1950-нши йылда айтылган койшыга ана койлар отарына етекшилик этуьвди сенгенлер. Мунда да ол оьзининъ малшылык усталыгын яркыратып коьрсеткен эм аьр 100 ана койдан 125-131 козы алувга, аьр бир ана койдан 7-8 килограмм юн кыркувга етискен.

1965-нши йылда койшылыктагы уьйкен ис коьрсетимлери уьшин Камо Сабутовка Социалист Истинъ Баьтири деген йогары савга тапшырылган.