Ийгилердинъ сырасына кирген

Ногай патшалык драмалык театры мине коьплеген йыллар бизди оьзининъ ийги спектакльлери мен сукландырады. Кайсы ерлерге де барып, оьз ойынын коьрсетип, театрымыз ийгилердинъ сырасына киргенине баьримиз де шайыт боламыз.

Янъыларда Махачкала каласында маданият министерствосы ДР Аькимбасынынъ коьтергишлеви мен Каспий тоьгерегиндеги патшалыкларынынъ миллет театрларынынъ халклар
ара фестивалин уйгынлады эм озгарды. Фестивальде бизим республикамыздынъ миллет театрларыннан баскалай, Казахстан, Азербайджан, Ингушетия, Карашай-Шеркеш,
Кабарты-Балкар эм баска республикаларыннан театр коллективлери катнастылар.

Ногай театры ман туьрк драматургы Тунджер Джюдженоглу пьесасы бойынша «Кар есирлери» деген спектакль коьрсетилди. Ийги ойыны уьшин Ногай патшалык драмалык театрына Каспий тоьгерегиндеги патшалыкларынынъ миллет театрларынынъ халклар ара фестивалинде уьстинликли катнасканы уьшин эм «Энъ де ийги камерлык спектакли»
номинация бойынша баргылы дипломлар тапшырылды.

Ногай театрына аьли де алдыда коьп уьстинликлер сагынамыз.

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: «Кар есирлери» спектакльдинъ режиссеры А.Джалалов.