Эс эм данък бизим ветеранларга

9-ншы Май куьни аьр йыл сайын йогары дережеде белгиленип келеди. Мине 74-нши кере элимиз Енъуьв куьнин белгиледи. Ногай районымызда бу куьн бир аьлемет яркын куьнлердинъ бириси эди. Орамда тек балалардынъ тувыл, ясуьйкенлердинъ де колларында туьрли туьсли шарлар, гуьл байламлар, байраклар алып барганын коьрмеге болатаган эди.

Бу йылгы Енъуьв куьнине багысланган шара ТереклиМектебтинъ Эдиге орамы ман туьрли организацияларынынъ куллыкшылары, Ногай район авылларыннан ваькиллерининъ колларында Уллы Аталык согысында катнаскан атайларынынъ суьвретлери мен Оьлимсиз полктынъ юруьвиннен басланды. Элбетте, юрек терен сезимлерге толады, бизи мен бирге дайым тири атайларымыз бир сыдырада…

Оьлимсиз полк юре берип, оьзлерининъ йолындагы аьр бир эстеликке эс этилип, гуьл байламын салдылар. Бизим редакция куллыкшыларына уьш данък орденининъ иеси
Алимхан Асановтынъ эстелигине гуьл байламын салмага, сый этпеге туьсти.

Енъуьв куьнине багысланган шарада баслапкы соьз «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджековка берилди. Ол йыйылган халкты бу байрам куьни мен кутлады эм районымызда калган бир ялгыз Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы Шамшит Шуваковка, оны ман бирге тыл катнасувшыларына уьйкен сый этетаганы акында билдирди. Уллы Аталык согысынынъ катнасувшыларынынъ сыралары йылдан-йылга азая береди, калады асабалык болып, олардынъ эткен йигитликлери, оьлимсиз атлары…

Бу шарада оьзининъ кутлав соьзин «Ногайский район» МР администрациясынынъ Согыс, ис, савытлы куьшлер эм правойорыкты саклав органларынынъ Ветеранлар советининъ
председатели А.Сангишиев, «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясынынъ аькимбасы З.Аджибайрамов, А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ коьрнекли окувшыларынынъ бириси, бир неше кере дуныя чемпионы болган А.Джумаев, Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ депутатлары М. Авезов, М.Мамаев, Терекли-Мектебтеги аьскер боьлигининъ етекшиси М.Гаджимагомедов айтып кеттилер.

Бу куьнги шарады А-Х. Джанибеков эм Кадрия атындагы мектеблерининъ йогары билимди коьрсетип келген, алдышы спортсменлери эм элимиз алдында эр борышларын согыс
йылларында толтырган атайлары болган, окувшыларыннан туьзилген аьскершилер куьплери ярасыкладылар. Оннан сонъ коьнъилди коьтерген концерт программасы болды.

Концертте согыс йылларга багысланган йырлардан алып согыс йыллардагы балаларды да коьрдик. Сол балалардынъ рольлерин «Карлыгаш» балалар биюв ансамблининъ агзалары ойнадылар. «Айланай» патшалык фольклор ансамблининъ, Ногай патшалык театрынынъ эм Балалар яратувшылык уьйинде аьрекет этетаган «Юлдызлар» балалар биюв куьбининъ де оьнерлерин коьрдик. Енъуьв куьнине багысланган концерт программасын Орталык китапхана тармагынынъ етекшиси С.Абубекеровадынъ етекшилеви астында Г.Савкатова ман
А.Батырова юриттилер. Енъуьв куьнин белгилев ишинде туьрли спорт шаралар, ат шабыс та болды. Енъуьв куьнининъ 74-нши кере белгиленуьви де тарихке оьз белгилери мен кетти. Кешки шакта маданият уьйининъ алдында согыс йырлары йырландылар эм эстелик салюты атылды.

Г.Курганова.
Суьвретте: Оьлимсиз полк юреди.