Оьз наьсибим – суьйикли исимде

Аьдемнинъ яшавы эм узак, эм кыска. Кудай берген оьмирди аьр бир инсан оьзинше суьреди, эм артына бурылып караганда, эскеруьвлер куьлемсиревли де, мунълы да болады.

Соьйтип, ердесимиз, Орта-Тоьбе авыл маданият уьйининъ директоры Мавлимберди Кишинеевтинъ яшав йолында кайдай оьзгерислер де болып кетти. Буьгуьнлерде ол яшаган 50 йылына караса, ак юректен суьйинеди эм янынынъ ашшысы ман кайгырады. Сол да яшав.

Кишкей заманнан алып мен оны таныйман, Кишинеевлердинъ аьели мектебтен коьп узак турмайтаган эди, Мавлимбердидинъ аьптеси Земфира ман бирге окыдык, уьйине де баратаган эдик. Кишинеевлердинъ аьели татым эм уьйкен эди, буьгуьнлерде кайбириси туьрли ерлерде яшайды, яхшылыкты боьлисип, яманлыкта кол созып, йыйналадылар бирге. Биз де сол оьзгерислерде Мавлимберди эм Зарема Кишинеевлердинъ касында болмага шалысамыз.

Оьз бактысын Мавлимберди маданият пан байланыстырды. Кайсы байрам, кайсы концерт болсын, ол аьр дайым сахнада. Мавлимбердидинъ аьлемет сеси шоьлде занъырайды, атасынынъ оьнери кызы Сабинага да коьшкен, олар экеви сахнага шыгып, бизди ярасык йырлар ман сукландырадылар. Мавлимберди 30 йылдан бери маданият тармагында ислейди. Баслап ерли клубта методист болып иследи, сонъында авыл маданият уьйин етекшиледи. Ол озгаратаган шаралар бир-бирисине усамайды, кайбирисин ол йогары дережеде оьткереди, куьшин де, оьнерин де салып, баьрисине де ярагандай этип уйгынлайды. Яратувшылык кешликлер, конкурслар, концертлер, белгили аьдемлер мен йолыгысувлар – бу шараларды Мавлимберди кызыклы этип озгарады.

Тек Орта-Тоьбе авылында тувыл, маданият куллыкшысы районда озгарылатаган конкурсларда, концертлерде катнасады, мине уьш йылдан бери ол «Ногай Эл» радиостанциясынынъ баргысына тийисли болып келеятыр. 2012-нши йыл бажарымлы куллыкшы «Энъ де ийги йыл методисти» деген атка республика бойынша тийисли болды эм ога Дагестан Республикасынынъ маданият министерствосыннан баргы этип телевизор савкатлаганлар. Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы деген сыйлы атка 2014-нши йыл тийисли болды Мавлимберди, сый иесин тапты деген соьзди шайытлайды сол зат. Баска районларга барып, конкурсларда, фестивальлерде катнасады ол, янъыларда Тарумов районында болган фестивальде катнасып, диплом алып кайтты. Дипломлар, Сый грамоталар, баргылар алып кайтады Мавлимберди кайсы яктан да. Ногай районынынъ орталыгы Терекли-Мектеб авылында илинип турган «Район оьктеми» Сый тактасында да онынъ суьврети салынган бир неше йыллар артта.

Ян йолдасы Зарема ман буьгуьнлерде увылы Рустамды уьйлендирип, эки унык кызларына куьезленип турадылар. Рустам мектебте окытувшы болып ислейди. Сабина кызы аьли де окувшы. Мен Мавлимбердидинъ йырларын тынъламага суьемен, мага коьре, ол кайбиримиздинъ яшавымыз акында йырлайды. Анасы, Аллага шуькир, сав буьгуьнлерде, ога багыслаган йырлары да бар. Онынъ «Увылым» деген йыры да бар, аьвлетине ийгиликлер йорап, Мавлимберди тунъгыш баласын да эсине алады, ол анъсыздан дуныядан кешип кетти, сол кыйынлыкты да ол аьлейи, тувган-кардашлары ман, дослары ман бирге оьтти.

… Бир юлдызым соьнгенде, Оьмирге яраландым, – деп йырлайды ол. Яшав бир ерде турмайды, Аллага шуькир, оьседи Кишинеевлердинъ аьели, бала сеслер занъырап, сол йойытувдынъ ашшысын йок этпесе де, бираз енъил этеди. Мен билемен, анълайман, Мавлимбердидинъ юрегиндеги авырувды эм ол сахнага шыгып йырлаганда, ойлайман, кайдай куьшли аьдем ол, йыр ман тек оьзининъ янындагы дертин тувыл, тоьгеректегилердинъ авырувын да таркатпага шалысады. Сол да яратувшылыктынъ, оьнершиликтинъ кайдай аьруьв касиети болады. Мавлимберди Кишинеев тезден 50 йыллык мерекесин белгилейди. Мен оьзимнинъ эм оны ман яратувшылык эм яшав йолында катнасатаган инсанлардынъ атыннан исси кутлап, коьп ийгиликлер сагынаман.

Г.Бекмуратова.

Суьвретте: М.Кишинеев.