«Айсылув» балалар бавында

Язлыктынъ келуьви мен тоьгерек як буьрленеди эм яйнайды. Ногай шоьлди тап тоьселген калшелер кимик ярасык шешекейлер бийлейдилер. Ямгырлардан сонъ ясыл от онъ оьсип, мал тояды. Кырда куллыклар басланадылар. Бурыннан алып язлыктынъ келуьвине халк суьйинген эм туьрли байрамлар озгарган. Ийги аьдетке кирди районымыздынъ билимлендируьв учреждениелеринде фольклор байрамларын белгилев.

Янъыларда Терекли-Мектеб авылындагы «Айсылув» балалар бавында Коькек баьтир байрамы уьйкен куьптинъ тербиялавшысы Земфира Аджибекберовадынъ уйгынлавы ман озгарылды. Мунда балалардынъ тетелери, энелери, атааналары йыйылганлар. Балалар бавынынъ каралдысы ярасыкланган, онынъ аьр бир муьйисинде байрам экени сезиледи, балалардынъ да, конаклардынъ юзлерине куваныш себилген.

Мине миллет кийим кийген саьбийлер конаклар алдына шыктылар. Язлыктынъ келуьвине багысланган ятлавды окып, Земфира Толегеновна байрамды ашты. Сонъ балалар «Катлама», «Коькте Шолпан коьремен» йырларын йырладылар, туьрли ятлавлар яттан айттылар, «Айланай», «Тостакай», «Ак шалув», «Куьпелек» биювлерин бийидилер. Балалар бурынгыдан калган ойынларды да эслерине алып, оьз куьшлерин сынадылар.

Коьнъил коьтерилис аьлде «Ат шабыс», «Табан тирес», «Тартысув» ойынларын ойнадылар. Солай ок саьбийлер «Мысык эм шышкан» эртегисин де коьрсеттилер.

Бу куьнги шарада тек балалар тувыл, тербиялавшылар да миллет кийим кийип катнастылар. Олар балалардынъ оьнерлерине куванышлы карап калмай, саьбийлерди де юбанттылар. Сонъ туьрли ногай зияпетлери тизилген сыпырага балалар ман конаклар шакырылдылар. «Айсылув» балалар бавындагы байрам коьнъил коьтерилис аьлде оьтти. Бу шарага деп балалар ногай ятлавларын, йырларын уьйренип, тек билимлерин оьстирип калмадылар, солай ок бу шара халкымыздынъ бай тарихи мен олардынъ оьктемсуьвлерин кеплендируьвге
демевлик этти.

Н.Кожаева.

Суьвретте: байрамнан коьринис.