Ана тилимизди оьрлендируьв йолында

Москва каласындагы Ногай яслар союзы ман ногай тилимизди яйылдырув эм саклав мыратта «Ана тилинде диктант» деген акциясын уйгынлаган эди. Бу проект бойынша Савлайроссиядагы ногайлардынъ билимлендируьв эм ямагат организациялары ортакшылык эттилер.

Айтпага, бу йылдынъ коькек айынынъ басында Сургут каласындагы Ногай яслар союзы «Ана тилинде диктант» деген эстафетасын Карашай-Шеркеш Республикасындагы Ногай районынынъ Икон-Халк авыл орта мектебининъ окувшыларыннан алды. Ногай яслар союзына сол ой бек ярады.

Биз уьйкен суьйиниш пен сол акцияда ортакшылык эттик. Бу – бек маьнели проектлердинъ бириси, биз савлайымыз да буьгуьнлерде халкымыз арасында ана тилимиздинъ аьли бек авыр экени акында билемиз. Мундай флешмоблар тилдинъ оьрленуьви уьстинде куллыкты куьшейтип келетаганына соьз йок.

Сол амал туьрли ерлерде боьлинип яшайтаган ногайлардынъ арасындагы межеликти тайдырады. Биз де эндиги эстафетады Карашай-Шеркеш Республикасындагы Ногай
драмалык театрына коьширемиз. Бу бек дурыс, пайдалы эм керекли ис болады. Бу проекттинъ баьри катнасувшыларына да, айырым, ногай эм орыс тиллериннен окытувшысы, Тахо-Годи атындагы Дагестаннынъ илми-тергев педагогика институтынынъ илми куллыкшысы Назира Кельдимуратовна Абдулхамитовага Сургут каласында яшайтаган яслар арасында диктантты озгарганы уьшин айырым разылыкты билдиремиз.

 Ногай яслар союзынынъ агзалары.