Балалар — яшав куьези

Бала – аьр бир аьелдинъ куьези, наьсиби, алдыга салган мырады. Эгер аьелде коьп бала болса, оны наьсипли деп санап, «Балалы уьй – базар, баласыз уьй – мезар», – дегенлер.

Коьп балалы уьйди кунтлы деп санаганлар. Аьлиги заманда санымыз аз болганда, тилимиз мутылып бараятырганда, биз халкымыз бан байланыслы ийги хабарлар
эситсек, тоьбемиз коькке етеди, алдыга салган сенимимиз акланар деп, солардынъ акында баьрине де айтпага суьйип турамыз.

Буьгуьнги соьзимиз Саратов калада яшайтаган Абдулнасыровлардынъ аьели акында. Олардынъ тувган ери – Нефтекум районынынъ Абрам-Тоьбе авылы . Яшав оларды Саратов калага элтеген. Уьй иеси Радик Казый увылы, Саратов каладынъ медакадемиясын окып тамамлап, сол калада ислеп калган, буьгуьнлерде ол – травматолог, ян косагы Румина – экономист. Олардынъ наьсиби – уьш йигитлери Раиль, Рауль эм аьли де бир ясына толмаган кенжепайлары Ролан.

Сосы аьелдинъ акында эки йыл артта «Ногай Эл» радиодан да айткан эдим, олар Саратов калада оьткен «Аьел аьдетлерининъ алтын йиби»деген халклар ара аьел куьнине багысланган ярыста экинши орынга тийисли болганлар. 2015-нши йыл болса, «Энъ ийги яс аьел» деген номинациясында енъуьвши болдылар. 2017-нши йыл «Бир аьелде» деп
аталган миллет маданият фестивалинде Абдулнасыровлар Гран-приге тийисли болдылар.

2016-ншы йылда «Аьел талапларынынъ курткашашы» деген аьел фестивали Саратов каладынъ Волжский районында оьткен эди, онда да сосы оьнерли аьел, биринши орынды
алып, Россия Федерациясынынъ Баьтири, Саратов кала думасынынъ Депутаты А.Ю. Янклович атыннан диплом алганлар. Былтыр озган ашык аьел суьврет ярысында Абдулнасыровлардынъ аьели биринши орынды бийледи.

Сондай оьнерли аьелдинъ йигити Раиль, эки айдан домбырады уьйренип, тек янъыларда озган халклар ара оьнерлилер ярысында енъуьвши болды. Ол Арсланбек Султанбековтынъ «Домбыра» деген йырын йырлап эситтирди. Биринши дережели лауреаты деген дипломы ман эм кубок пан савгаланды. Домбырады колына ыслаганлы Раиль аьр кеше сайын уьйиндегилерге уьйкен концерт коьрсетип олтырады. Раиль коьп секцияларга юреди, кайдай яратувшылык ярысларында да суьйинип, уьйкен аваслык пан катнасады. Ол футболды, баскетболды бек суьеди, бассейнге ялдамага барады, самбога юреди, биюв кружогында да катнасады.

Сосы ярасык аьелге караганда, ногай халкы уьшин оьктемлик боьтен де оьседи.

Ногайымда оьнерли яслар коьп болса,
Колларында домбыра алып йырласа,
Ногай тилде эртеги, ятлав окыса,
Такпагы ман дестанларын сыйласа,
Аталардан коьрим алып яшаса,
Тек алдыга йигерли абытласа,
Халкым меним эл арада халк болар,
Ийги аты дуныяда данък болар.

Абдулнасыровлардынъ аьелине ден савлык, келеекте де бийик уьстинликлерди йорагым келеди.

С.Майлыбаева.