Йигерли яслар сырасыннан

Студент йыллар – аьр кимнинъ яшавында янына якын эм мутылмас шак болады. Бу яркын заманында яслар билимлер алув уьстинде арымай-талмай ислемеге де, тенълери мен катнаспага да, дуныяда болган баьри затлар ман кызыксынмага да куьш те, заман да табадылар.

Сондай яслар сырасында бизим Султан Абубекеров та бар. Кадрия атындагы мектебти уьстинликли окып тамамлаганы уьшин ога алтын медаль тапшырылган. Мектебте окыган йыллар Султан эсап, орыс тили, тарих, химия, биология сабаклары бойынша Савлайроссиялык олимпиадаларда катнасып, Сый грамоталар алган. Тек «5» белгилерге окыганы уьшин ол Артек лагеринде тыншаймага путевка ман савгаланган. Сонда озгарган кызыклы куьнлер ишинде Султан оьзине коьп дослар эм таныслар тапкан.
Мектебти окып кутарып, Султан Абубекеров СурГУ медицина факультетине окымага туьседи. Бу куьнлерде ол белгиленген окув ошагынынъ 3-нши курсынынъ студенти болады. Султан университеттинъ яшавында белсенли катнасады. Бизим яс спорт пан да кызыксынады, волейбол бойынша 2-нши спорт дережесине тийисли болган.
Султан оьз мырадына етисуьвде алдыга ымтылады, аьдемлерди эмлев мен байланыслы ак ниетли кеспиди ол оьзи сайлаган.
Суьйинеди эм оьктемсийди увылынынъ уьстинликлерине онынъ анасы Сабират Казгереевна.
Биз Султан Абубекеровты студентлер куьни мен кутлаймыз. Келеекте ога билим алув, ис эм яшав йолында бийик уьстинликлер йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: С. Абубекеров.