Маразга карсы ийне урылады

Сав элдегиндей болып, Дагестан Республикасында да COVID-19 маразына карсы ийне урув ислери юритиледи. Иммунизация ислери эки кезек пен бардырылады, олай дегени, коронавируска карсы ийне сугылган аьдемге 21 куьннен сонъ, тагы да бир кере ийне урылады. Буьгуьнлерде республикада 622 аьдемге бу юкпалы маразга карсы ийне сугылган.

Аьлиги заманда Дагестаннынъ поликлиникаларында, кала эм район больницаларында COVID-19 маразына карсы вакцинация ислерин оьткеруьв уьшин 54 пунктлар ашылган. Яшавшыларга онъайлы болсын деп иммунизация ислерин оьткеруьвди енъиллетуьв уьшин сервислер де уйгынланган.

Республика яшавшылары баьри калаларда эм районларда вакцинацияга Патшалык ярдамы порталында, байыр кабинети аркасы ман яде оьзлери беркитилген медицина организациясынынъ регистратурасына яде колл-орталыгына, солай ок ДР Савлык саклав министерствосынынъ кызувлы линиясынынъ ортак бир 122 номерине занъ согып, язылмага боладылар.