Медицина тармагына оларды юрек шакырувы аькелген

21-нши тамбыз – Медицина куллыкшысынынъ куьни

Ногай районынынъ савлыкты саклав тармагынынъ сыйлы ветеранлары эм куллыкшылары!
«Ногайский район» МР администрациясы эм оьзимнинъ атымнан сизди кеспилик байрамы-нъыз бан – Медицина куллыкшысынынъ куьни мен ак юректен кутлайман!

Медицина – ол аьдемнинъ яшавында маьнели орынды туткан тармагы болады. Бу кесписи бойынша аьр ким куллык этип болмайды. Медицинага инсанды юрек шакырувы аькеледи. Аьдемлерге ярдамласар уьшин терен билимин эм ис сулыбын алув – ол бек аз. Сол аьдемде юрек юмартлыгы, сезгирлик, ийгилик этпеге талпынув сезимлери болмага тийисли. Аьлиги заманга келисли медициналык техника нешаклы алдыга абытлап барса да, сизинъ билиминъиз, сулыбынъыз, алтын колларынъыз, исинъизге савлай берилуьвинъиз бас орында турады. Сизинъ аьр куьн са- йын этетаган куллыгынъыз, ис борышынъызга алаллыгынъыз, йогары кеспилигинъиз, аьдемшилик сапатынъыз энъ уьйкен разылыкка тийисли. Ямагат алдында сизинъ этип келеяткан йигитлигинъиз, кыйынынъыз баасыз, онынъ баасы – аьдемлердинъ сакланган, куткарылган яшавлары болады.

Буьгуьнлерде пандемия заманында, оьз яшавларынъыздынъ баасы ман, сиз, куьн сайын йигитлик коьрсетип, аьдемлердинъ яшавларын коршалап, инфекциядынъ яйылувынынъ алдын шалып, авырыганларды эмлеп коьплеген куллыклар этип келесиз!

Коьп йылларын савлыкты саклав тармагына багыслап келип, буьгуьнлерде тийисли тыншаювда болган медицина ветеранларына айырым разылыкты билдиремен.

Баьри медициналык куллыкшыларына ак юректен онъайлыкты, бас деп, сиз аьдемлерге багыслап келген ден савлыкты ак юректен сагынаман!

Авырыганлардан дайым ийги разылык соьзлерди, уьйкен эс беруьвди, куллыгынъызда кыйынлыклар, авыр куьнлер аз болсынлар.

Сизге эм сизинъ аьелинъизге ийгиликлер эм тынышлык!

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы               М. Аджеков.